Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

EKRAN İŞLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

EKRAN İŞLERİ (“Şirket) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirttiğimiz şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekteyiz. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Ekran İşleri İnternet Reklam Pazarlama Hizmet Prodüksiyon A.Ş. (“Şirket”) “veri sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. Verilerinizin işlenmesi; verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Şirket, kişisel verileri öncelikli olarak açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de kişisel verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Şirket’in kişisel verileri işlemesindeki amaçları şunlardır: (1) mevzuattan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi, (2) Uygulama’nın ve N’oluyo web sitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, (3) Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; (4) Kullanıcı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda değerlendirmelerinin yapılması; (5) Kullanıcılara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; (6) yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (7) Şirket’in tamamının ya da bir kısmının, veya işletmesinin herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına veri aktarımı yapabilmektedir. Benzer şekilde Şirket şu üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) Şirket’in iş ortakları; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4)Şirket’in veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş üçüncü kişiler. Şirket’in işlemekte olduğu kullanıcılara ilişkin kişisel verilere Şirket’in ve yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde mümkün olmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda haklarınız;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.noluyo.tv adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Gümüşsuyu Mah. Çiftevav Sok. No:4/2 Beyoğlu, İstanbul, 34437, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

OKUMAYI SEVİYOR MUSUNUZ?
Yazılarımızı takip etmek için

E-Bülten ile
SEVDİĞİN TÜRLERİ TAKİP ET

Bir çok basın kuruluşuna destek veren N’oluyo’nun popüler haberleri sana da gelsin istemez misin? E-posta aracılığı ile hangi türde haberler almak istersin?


Günün popüler yerli dizi haberleri

Günün popüler yabancı dizi haberleri

Günün popüler yarışma ve reality show haberleri

Farklı türlerden güne dair popüler televizyon haberleri

Farklı türlerden haftaya dair popüler televizyon haberleri
Endişelenmeyin, spam içermiyoruz.