Gizlilik

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Ekran İşleri kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Ekranİşleri tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekildekorunmaktadır.Verilerinizin işlenmesi; verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarlaelde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya dakullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifadeetmektedir. Bu Politika, Ekran İşleri bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizinne şekilde işlenmekte olduğuna ve sahip olduğunuz haklara dair bilgilendirilmeniz amacıylahazırlanmıştır. Ekran İşleri, Politika’da her zaman için değişiklik yapma hakkını saklıtutmaktadır.

EKRAN İŞLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE AMAÇLARDOĞRULTUSUNDA İŞLEMEKTEDİR?

Ekran İşleri Kullanıcı verilerini öncelikli olarak açık rıza kapsamında işlemektedir.Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesiningerekli olması halinde; Ekran İşleri’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi içinişlemenin zorunlu olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafındanalenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemeninzorunlu olması hallerinde de Kullanıcı Verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzereişlenmektedir.Ekran İşleri’nin Kullanıcı verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır: (1) mevzuattankaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi, (2) Uygulama’nın ve N’oluyo web sitesininsürdürülmesi ve geliştirilmesi, (3) Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin yerinegetirilmesi; (4) Kullanıcı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultudadeğerlendirmelerinin yapılması; (5) Kullanıcılara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleriningerçekleştirilmesi; (6) yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (7) Ekran İşleri’nintamamının ya da bir kısmının, veya işletmesinin herhangi bir kısmının satılmasının söz konusuolması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.Ekran İşleri, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleride dâhil olmak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olanbölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına veriaktarımı yapabilmektedir. Benzer şekilde Ekran İşleri şu üçüncü kişilere veri aktarımıyapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) Ekran İşleri’nin işortakları; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4)Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları;(5) IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş 3. kişiler .Ekran İşleri’nin işlemekte olduğu kullanıcılara ilişkin kişisel verilere Ekran İşleri’nin veyetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlarçerçevesinde mümkün olmaktadır.

EKRAN İŞLERİ KULLANICI VERİLERİNİ İŞLERKEN HANGİ İLKELERİ GÖZETMEKTEDİR?

Ekran İşleri, Kullanıcı verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:  

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?


Ekran İşleri bünyesinde işlemekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, 

yönelik taleplerinizi, her zaman info@noluyo.tv e-posta adresi aracılığı ile Ekran İşleri’neiletebilirsiniz.

Filtreleyelim mi?

Filtreleyelim mi?